Plan Zanderij mislukt???

“Plan rond Zanderij mislukt”?

In het Nieuwsblad Castricum van 20 maart jl. werd melding gemaakt van een brief van grondeigenaren Zanderij, aan de wethouder, waarin werd gesteld dat het plan om natuur te ontwikkelen op de Zanderij-Noord volledig dreigt te mislukken. Ook voelen de grondeigenaren zich gepasseerd vanaf het participatieproces in 2017.
Het artikel roept de nodige vragen op. Wie zijn de briefschrijvers, en namens welke eigenaren schrijven zij? Vanuit welk perspectief wordt de brief aan de wethouder geschreven? Is dat vanuit exploitatie belang of omdat deze eigenaren een wezenlijke bijdrage willen leveren aan natuurontwikkeling? Hebben zij een gegronde reden om het participatieproces te bekritiseren of voelen zij zich geschaad in hun exploitatie belang?
Duidelijk is dat de gemeente in februari 2018 een notitie Hoofdlijnen Kadernota Zanderij heeft vastgesteld, waarbij natuurontwikkeling wordt voorgestaan. Deze is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject met alle belanghebbenden, w.o. grondeigenaren. Uitgangspunt hierbij was het openhouden van de Zanderij als buitengebied en het tegengaan van verrommeling. Uit de inspraak bleek een grote wens voor omzetting naar natuur en zo het dorp en NS station direct aan het duin te verbinden. In de besluitvorming is een deurtje op een kier gelaten met betrekking tot enige woningbouw in het kader van de vereveningsregeling (bestaande regeling). Uitgangspunt voor de Zanderij is het bestemmingsplan, dat geen woningbouwplannen toestaat.
Maatschappelijke organisaties participeren in de totstandkoming van de Kadernota, net als alle andere belanghebbenden. Belangrijk in dat proces is om tot gezamenlijke planvorming te komen en polarisatie tussen partijen te voorkomen. Dat proces is nog in volle gang en daaraan nemen ook grondeigenaren volwaardig deel. Grondeigenaren hebben ook onderling uiteenlopende belangen. Daarom is het van belang om verschillen voor het voetlicht te houden. Het belang van bedrijfsvoortzetting verschilt bijvoorbeeld van speculatieve grondaankoop. Natuurontwikkeling vindt deels al plaats en is tevens een zaak van lange adem. Het is uiteindelijke aan de diverse grondeigenaren om nu al mee te doen aan natuurontwikkeling, hun bedrijfsvoering voort te zetten of daar alternatieven voor te zoeken. Dat verdient ons volle respect. Maar dat geldt ook voor de status van het bestemmingsplan en bescherming van het open landschap. Daarom is het van belang dat er met elkaar wordt gesproken ter voorbereiding op de Kadernota Zanderij-Noord. Anders dan gesteld in het aangehaalde artikel in het Nieuwsblad, is dat een proces dat steun verdient. De publicatie van de brief van een (beperkt) aantal grondeigenaren lijkt daar afbreuk aan te doen. Daarom roepen we op om vooral het huidige participatieproces te benutten voor uitwerking van de notitie Hooflijnen Kadernota Zanderij. Het plan rond de Zanderij moet nog worden afgerond en is zeker niet mislukt.

Peter Beentjes, namens;

Platform Behoud Zanderij
Stichting Duinbehoud
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland
Stichting Oer-IJ
Stichting Alkmaardermeeromgeving
In- en om-wonenden Zanderij
Taakgroep Cultuurhistorie en Monumenten van Oud Castricum

besluit gemeenteraad notitie op hoofdlijnen Zanderij Noord

Op 1 februari heeft de gemeenteraad de notitie op hoofdlijnen Zanderij Noord vastgesteld. Aan de oproep van het Platform Behoud Zanderij om “het minuscule deurtje”(m.b.t. woningbouw in het gebied toe te staan als compensatie voor natuur) te sluiten werd geen gehoor gegeven. Aan de oproep van de PvdA om uitstel en nieuw overleg in de carrousel, om de indiener van de motie alsnog in de gelegenheid te stellen de motie toe te lichten, werd eveneens geen gevolg gegeven. De amendementen en moties van de PvdA en Groenlinks (om het minuscule deurtje m.b.t. woningbouw te sluiten) werden verworpen. “besluit gemeenteraad notitie op hoofdlijnen Zanderij Noord” verder lezen

Brief aan college en raad 19 januari 2018

Aan het college en gemeenteraad Castricum

Castricum, 19 januari 2018

Betreft : debat Zanderij Noord op 18 januari jl.

Geacht college en gemeenteraadsleden ,

Er is vanuit het Platform Behoud Zanderij behoefte om te reageren op het debat van 18 januari jl. Conform de procedure was er geen gelegenheid om tijdens het debat in te spreken resp. te reageren. Daarom deze schriftelijke reactie en het verzoek deze reactie te betrekken in de besluitvorming over de notitie hoofdlijnen Zanderij Noord. “Brief aan college en raad 19 januari 2018” verder lezen

Ingezonden brief Nieuwsblad voor Castricum en De Castricummer

“Duynparc kan linksom of rechtsom” zegt Klaas Odink van Wijnen in de lokale pers.
Naar aanleiding van berichten over grondaankoop op de Zanderij door een omwonende heeft projectontwikkelaar de heer Odink van Van Wijnen bv. via de lokale pers laten weten dat het vakantiepark er wat hem betreft gaat komen; “linksom of rechtsom”. “Ingezonden brief Nieuwsblad voor Castricum en De Castricummer” verder lezen