Gemeenteraad besluit natuurontwikkeling Zanderij-Noord

Op 17 december jl. heeft de raad, in grote meerderheid, het collegevoorstel Natuurontwikkeling Zanderij-Noord vastgesteld. De gemeenteraad heeft ook ingestemd met de aanvraag bij de provincie om aan het gebied een NNN (Natuurnetwerk Nederland) status aan te vragen.  Daarmee wordt nu het traject van overleg met grondeigenaren ingezet t.b.v. aankoop van grond resp. ondersteuning bij voortzetting bedrijf op andere locatie. Hierbij zal worden ingezet op een reële waarde (dus geen lagere waarde voor Natuurgronden) voor de grond en compensatie voor de eigenaren. Dit proces zal enige tijd in beslag nemen. Voor het Platform Behoud Zanderij betekent het besluit dat het open houden van het landschap op de Zanderij-Noord is gewaarborgd. Daarmee is het doel van het Platform behaald. Wel zal vanuit het Platform worden meegedacht over de inrichting van het gebied.

Reactie plan Droomduin

Aan het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad Castricum,

Reactie op plan Droomduin.

In een artikel in het Noord-Hollands dagblad, van 28 november jl., maken een deel van de grondeigenaren op de Zanderij een plan kenbaar om op een deel van de Zanderij-Noord woningen te bouwen. Dit plan wordt “natuur plus Droomduin” genoemd. Bijzonder is de sociale context waar het plan op is gebaseerd. Bouwen voor jongeren, senioren en voor het duurdere segment. Rijk en arm komen tezamen op een mooie locatie tegen een natuurgebied aan. Gezamenlijk wonen, auto delen, enz.

In deze reactie leggen we uit waarom deze droom een droom moet blijven. Natuurlijk onderschrijven we de noodzaak voor oplossingen voor woningnood. Maar hierboven geschetste oplossing dient vooral een exploitatie doel en onderkent niet de zorgvuldig belopen besluitvorming over de Zanderij-Noord in de afgelopen jaren.

De Zanderij-Noord heeft een beschermde status als het gaat om bouwen. Dit is neergelegd in het bestemmingsplan Zanderij-Noord en vloeit voort uit beperkingen nabij het natuurgebied. Na bebouwing van het deel Zanderij-Zuid en de beoogde bebouwing van het terrein Kaptein Kaas, is deze bescherming van nog veel groter belang geworden. Het gebied Zanderij-Noord kenmerkt zich door een open karakter en open zicht vanuit het dorp op de karakteristieke binnenduinrand. Juist de nu voorgestelde hoek Mient / Vinkenbaan is hier van belang: het laatste open stuk verbinding van dorp en duin.

Ondanks de beschermde status komen er steeds weer plannen om de Zanderij te bebouwen. In 2014 waren er plannen om een vakantiepark te realiseren. Toen dat niet haalbaar bleek is een uitvoerige inspraakprocedure gestart om te bepalen welke toekomst voor de Zanderij-Noord was weggelegd. Dit resulteerde in 2018 in een besluit van de gemeenteraad, vastgelegd in de Hoofdlijnennotitie Kadernota Zanderij-Noord, om op de Zanderij-Noord natuur te ontwikkelen. Er werd een klein voorbehoud gemaakt m.b.t. kleinschalige woningbouw, indien die nóódzakelijk zou zijn om de financiering van natuur mogelijk te maken. De Hoofdlijnennotitie is leidend voor een nader te presenteren Kadernota Zanderij.

Intussen kwamen er plannen om natuur te ontwikkelen en te financieren met extern geld. De PWN wil dit ontwikkelen op de Zanderij-Noord, waarmee ze kan voortborduren op de al deels ingezette ontwikkeling aan de Westzijde van Zanderij-Noord. De financiering vloeit voort uit compensatie van bomenkap nabij Wijk aan Zee. Tennet heeft aldaar grond nodig voor de bouw van een Transformatorstation. Hierdoor doet zich de unieke kans voor om de beoogde natuurontwikkeling op de Zanderij-Noord te realiseren. Vanuit het college van B&W en de provincie worden die plannen dan ook toegejuicht. Het college heeft de plannen aan de gemeenteraad voorgelegd. Nu lijken enkele partijen/raadsleden open te staan voor een nieuwe optie voor woningbouw op het Oostelijk deel van Zanderij-Noord. Dit wordt op woensdag 3 december in de raadscommissie besproken.

Als een “duveltje uit een doosje” komen een aantal grondeigenaren opnieuw met opties voor woningbouw, ondanks de wetenschap dat realisering daarvan zeer ernstig bemoeilijkt kan worden door bezwaar- en beroeps-procedures. De stikstof problematiek speelt juist rond de gebieden met een NNN status, zoals de beoogde natuurontwikkeling. Natuurontwikkeling op de Zanderij levert juist de zo benodigde stikstof compensatie die nodig is voor beoogde nieuwbouwprojecten elders.

Wat zijn nu de belangen van de grondeigenaren?

De belangen van grondeigenaren op de Zanderij-Noord zijn divers. Sommige hebben het belang van bedrijfscontinuïteit in de directe omgeving. Sommige eigenaren hebben wel oren naar verkoop, maar uiteraard onder goede condities. Andere eigenaren hebben een exploitatiebelang en willen optimale opbrengst bij verkoop realiseren (woningen of weg). Op zich geldt voor allen dat hiervoor een legitiem belang is. Maar dat dient wel getoetst te worden aan de bestaande bepalingen, zoals bijv. het bestemmingsplan, en besluitvorming in de gemeenteraad. En daar lopen de plannen voor woningbouw op de Zanderij-Noord dood, naar ons oordeel.

Dit open gebied tussen het dorp en de “binnenduinrand” verdient nu eindelijk blijvende bescherming. Wijziging van de status agrarische naar natuur biedt die bescherming voor de langere termijn.

Het huidige plan om natuur te ontwikkelen op de Zanderij-Noord lijkt een éénmalige kans om het ingezette beleid van de gemeenteraad te realiseren.Wij vrezen dat deze kans voorbij gaat als er nu niet doorgepakt wordt: Tennet en PWN zullen dan elders op zoek gaan. Externe financiering biedt ook een kans om de grondeigenaren op adequate wijze te compenseren zonder aantasting van het gebied van “groen naar rood”. Het biedt tevens een kans aan de gemeenteraad om te laten zien dat zij een betrouwbare partner is middels consistent beleid voor natuurontwikkeling op de Zanderij-Noord, dat tot stand is gekomen na een uitgebreide inspraakprocedure.

29 november 2020

In- en om-wonenden Zanderij

Platform Behoud Zanderij

Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland

Stichting Oer-IJ

Stichting Duinbehoud

Dierentuintje

Stichting Alkmaardermeer en omgeving

Stichting Werkgroep Oud-Castricum

ps. noot Adrie Lute (vertegenwoordiger in de Kerngroep Zanderij voor Duinbehoud en stichting Alkmaardermeer en omgeving;

Krantenartikel gelezen hebbend kan ik bevestigen dat:

  1. in de voorinspraak de grondeigenaren steeds vertegenwoordigd waren, hun argumenten goed hebben kunnen toelichten, en er bij de deelnemers aan die voorinspraak (de “kerngroep” ) of de projectleider geen vooringenomenheid was tegen die belangen;
  2. de gemeente wel steeds heeft benadrukt dat woningbouw vanuit bestemmingsplannen en ruimtelijke visies ongewenst en zeer onwaarschijnlijk was;
  3. de grondeigenaren tijdens die voorinspraak zelf geen gezamenlijk belang of samenwerking uitdroegen maar eerder een “ieder voor zich”-mentaliteit, omdat elke eigenaar vanuit zijn of haar eigen belang met verschillende, en soms zeer speculatieve en overtrokken, grondwaarden rekende.
  4. dat die mentaliteit veel schadelijker is geweest voor het gezamenlijk overleg dan de vermeende vooringenomenheid van partijen;
  5. de nu gepresenteerde samenwerking, of het (nog steeds bijzonder vage) plan zijn nooit als zodanig aan de kerngroep voorgelegd; tijdens de raadsinspraak van  19 november is het slechts vaag aangeduid;

Informatie Natuurontwikkeling Zanderij Noord, september 2020

Het college van B&W Castricum heeft het voornemen om op de Zanderij Noord natuur te ontwikkelen en dat in de Kader Nota Zanderij Noord vast te leggen. In september zal de informatie aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.

De plannen vloeien voort uit een bestuurlijk overleg tussen de Gemeente, Provincie en PWN. Aanleiding is de aanleg van een windmolenpark in de Noordzee, waarvoor leidingen door het duingebied in het gebied Heemskerk/Wijk aan Zee worden gelegd en een transformatorstation moet worden gebouwd. Dit zal ten koste gaan van natuur, die elders moet worden gecompenseerd.

Onder andere Zanderij Noord is in beeld voor natuurontwikkeling als compensatie voor bovengenoemde ontwikkeling. Hiermee wordt de zorg voor onvoldoende financiering van de gewenste natuurontwikkeling, zoals benoemd in de notitie “Hoofdlijnen Kadernota Zanderij”, weggenomen.

In de rubriek downloads op de site Platform Behoud Zanderij kunt u de informatie over de plannen vinden. De bijlage ”Binnenduinrandnatuur” is bedoeld als eerste schets. Voor de definitieve inrichting is het voornemen een nader plan uit te werken. Uiteraard is goed overleg met de grondeigenaren van belang om de natuurontwikkeling te realiseren.

Het Platform Behoud Zanderij is blij met deze ontwikkeling. Natuurontwikkeling draagt immers zorg voor behoud van een open landschap op de Zanderij Noord. Dat was dan ook de doelstelling van de oprichting van het Platform toen er plannen ontstonden een vakantiepark op de Zanderij Noord te ontwikkelen.

Plan Zanderij mislukt???

“Plan rond Zanderij mislukt”?

In het Nieuwsblad Castricum van 20 maart jl. werd melding gemaakt van een brief van grondeigenaren Zanderij, aan de wethouder, waarin werd gesteld dat het plan om natuur te ontwikkelen op de Zanderij-Noord volledig dreigt te mislukken. Ook voelen de grondeigenaren zich gepasseerd vanaf het participatieproces in 2017.
Het artikel roept de nodige vragen op. Wie zijn de briefschrijvers, en namens welke eigenaren schrijven zij? Vanuit welk perspectief wordt de brief aan de wethouder geschreven? Is dat vanuit exploitatie belang of omdat deze eigenaren een wezenlijke bijdrage willen leveren aan natuurontwikkeling? Hebben zij een gegronde reden om het participatieproces te bekritiseren of voelen zij zich geschaad in hun exploitatie belang?
Duidelijk is dat de gemeente in februari 2018 een notitie Hoofdlijnen Kadernota Zanderij heeft vastgesteld, waarbij natuurontwikkeling wordt voorgestaan. Deze is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject met alle belanghebbenden, w.o. grondeigenaren. Uitgangspunt hierbij was het openhouden van de Zanderij als buitengebied en het tegengaan van verrommeling. Uit de inspraak bleek een grote wens voor omzetting naar natuur en zo het dorp en NS station direct aan het duin te verbinden. In de besluitvorming is een deurtje op een kier gelaten met betrekking tot enige woningbouw in het kader van de vereveningsregeling (bestaande regeling). Uitgangspunt voor de Zanderij is het bestemmingsplan, dat geen woningbouwplannen toestaat.
Maatschappelijke organisaties participeren in de totstandkoming van de Kadernota, net als alle andere belanghebbenden. Belangrijk in dat proces is om tot gezamenlijke planvorming te komen en polarisatie tussen partijen te voorkomen. Dat proces is nog in volle gang en daaraan nemen ook grondeigenaren volwaardig deel. Grondeigenaren hebben ook onderling uiteenlopende belangen. Daarom is het van belang om verschillen voor het voetlicht te houden. Het belang van bedrijfsvoortzetting verschilt bijvoorbeeld van speculatieve grondaankoop. Natuurontwikkeling vindt deels al plaats en is tevens een zaak van lange adem. Het is uiteindelijke aan de diverse grondeigenaren om nu al mee te doen aan natuurontwikkeling, hun bedrijfsvoering voort te zetten of daar alternatieven voor te zoeken. Dat verdient ons volle respect. Maar dat geldt ook voor de status van het bestemmingsplan en bescherming van het open landschap. Daarom is het van belang dat er met elkaar wordt gesproken ter voorbereiding op de Kadernota Zanderij-Noord. Anders dan gesteld in het aangehaalde artikel in het Nieuwsblad, is dat een proces dat steun verdient. De publicatie van de brief van een (beperkt) aantal grondeigenaren lijkt daar afbreuk aan te doen. Daarom roepen we op om vooral het huidige participatieproces te benutten voor uitwerking van de notitie Hooflijnen Kadernota Zanderij. Het plan rond de Zanderij moet nog worden afgerond en is zeker niet mislukt.

Peter Beentjes, namens;

Platform Behoud Zanderij
Stichting Duinbehoud
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland
Stichting Oer-IJ
Stichting Alkmaardermeeromgeving
In- en om-wonenden Zanderij
Taakgroep Cultuurhistorie en Monumenten van Oud Castricum

besluit gemeenteraad notitie op hoofdlijnen Zanderij Noord

Op 1 februari heeft de gemeenteraad de notitie op hoofdlijnen Zanderij Noord vastgesteld. Aan de oproep van het Platform Behoud Zanderij om “het minuscule deurtje”(m.b.t. woningbouw in het gebied toe te staan als compensatie voor natuur) te sluiten werd geen gehoor gegeven. Aan de oproep van de PvdA om uitstel en nieuw overleg in de carrousel, om de indiener van de motie alsnog in de gelegenheid te stellen de motie toe te lichten, werd eveneens geen gevolg gegeven. De amendementen en moties van de PvdA en Groenlinks (om het minuscule deurtje m.b.t. woningbouw te sluiten) werden verworpen. “besluit gemeenteraad notitie op hoofdlijnen Zanderij Noord” verder lezen

Brief aan college en raad 19 januari 2018

Aan het college en gemeenteraad Castricum

Castricum, 19 januari 2018

Betreft : debat Zanderij Noord op 18 januari jl.

Geacht college en gemeenteraadsleden ,

Er is vanuit het Platform Behoud Zanderij behoefte om te reageren op het debat van 18 januari jl. Conform de procedure was er geen gelegenheid om tijdens het debat in te spreken resp. te reageren. Daarom deze schriftelijke reactie en het verzoek deze reactie te betrekken in de besluitvorming over de notitie hoofdlijnen Zanderij Noord. “Brief aan college en raad 19 januari 2018” verder lezen

Ingezonden brief Nieuwsblad voor Castricum en De Castricummer

“Duynparc kan linksom of rechtsom” zegt Klaas Odink van Wijnen in de lokale pers.
Naar aanleiding van berichten over grondaankoop op de Zanderij door een omwonende heeft projectontwikkelaar de heer Odink van Van Wijnen bv. via de lokale pers laten weten dat het vakantiepark er wat hem betreft gaat komen; “linksom of rechtsom”. “Ingezonden brief Nieuwsblad voor Castricum en De Castricummer” verder lezen