besluit gemeenteraad notitie op hoofdlijnen Zanderij Noord

Op 1 februari heeft de gemeenteraad de notitie op hoofdlijnen Zanderij Noord vastgesteld. Aan de oproep van het Platform Behoud Zanderij om “het minuscule deurtje”(m.b.t. woningbouw in het gebied toe te staan als compensatie voor natuur) te sluiten werd geen gehoor gegeven. Aan de oproep van de PvdA om uitstel en nieuw overleg in de carrousel, om de indiener van de motie alsnog in de gelegenheid te stellen de motie toe te lichten, werd eveneens geen gevolg gegeven. De amendementen en moties van de PvdA en Groenlinks (om het minuscule deurtje m.b.t. woningbouw te sluiten) werden verworpen. Met het genomen besluit blijft de zorg bestaan dat woningbouw wordt gerealiseerd ter financiering van natuur.
Het Platform zal verder bijdragen leveren aan de totstandkoming van de definitieve Kadernota Zanderij Noord, uiteraard met de inzet om de financiering van natuur te realiseren met behoud van het open landschap.

In het KennemerDagblad van 3 februari jl. is een artikel (“Wat vinden de Castricumse Politieke partijen ervan”) verschenen over standpunten van de lokale fracties op actuele stellingen waaronder de stelling;
“In de Zanderij moet woningbouw mondjesmaat worden toegestaan, indien dat nodig is om met de opbrengst in dit gebied bollengrond om te vormen tot natuur”.
Opmerkelijk is dat één politieke partij (CKenG), aldus het krantenartikel, al plannen heeft om op de Zanderij Noord te bouwen; een hal voor de Tennisclub; een hospice; een bioscoop; kunstgrasveld voor Vitesse’22; parkeergelegenheid; etc.
Voor enkele andere partijen geldt dat er reserve is m.b.t. woningbouw, soms in tegenspraak met de besluitvorming in de gemeenteraad, waarbij de amendementen en moties tegen woningbouw werden verworpen. Voor de reacties op de vraagstelling verwijzen we naar de download van het artikel in onze site Behoud Zanderij.nl.