Brief aan college en raad 19 januari 2018

Aan het college en gemeenteraad Castricum

Castricum, 19 januari 2018

Betreft : debat Zanderij Noord op 18 januari jl.

Geacht college en gemeenteraadsleden ,

Er is vanuit het Platform Behoud Zanderij behoefte om te reageren op het debat van 18 januari jl. Conform de procedure was er geen gelegenheid om tijdens het debat in te spreken resp. te reageren. Daarom deze schriftelijke reactie en het verzoek deze reactie te betrekken in de besluitvorming over de notitie hoofdlijnen Zanderij Noord.

Weergave essentie debat 18 januari 2018.
Het debat concentreerde zich op de schriftelijke reactie van de wethouder op de vergadering van december 2017 over de notitie op hooflijnen Zanderij Noord en de voorgestelde amendementen/moties in de vergadering van 18 januari.
Door overmacht (storm 18 januari 2018) ontbrak de toelichting op de amendementen en moties van de PvdA.

De wethouder lichtte tijdens het debat toe dat woningbouw op de Zanderij Noord niet de intentie is van het college, maar dat het college het “minuscule deurtje niet op slot wil doen”, en derhalve de optie woningbouw als financiering voor natuur open wil houden. Ook stelde de wethouder dat dat recht zou doen aan het participatieproces omdat over dit onderdeel geen overeenstemming is in het participatie proces (dus geen hoofdlijn). Ook gaf de wethouder aan dat indien er, bij de verdere uitwerking van de Kadernota Zanderij Noord, geen uitkomst wordt geboden voor financiering van natuur ,er sprake is van “politieke verantwoordelijkheid” en derhalve de optie woningbouw als verevening van natuur een optie moet blijven; “als de participanten er niet uitkomen dan beslist de politiek”.

Reactie Platform op verloop van het debat;
Het debat over de amendementen/ moties deed voorkomen dat, in het geval er geen financiering van buitenaf wordt gevonden voor natuurontwikkeling op de Zanderij, er een “probleem zou ontstaan”. Alsof de natuurontwikkeling op korte termijn gerealiseerd moet worden.
Natuurontwikkeling Zanderij staat al jarenlang in de raadsstukken als wens opgenomen. Maar dat betekent dan toch niet dat er nu zoveel haast is geboden, desnoods door woningbouw toe te staan ter financiering van natuur.
De gemeenteraad heeft ook een bestemmingsplan vastgesteld waarin is opgenomen dat er géén woningbouw mag plaatsvinden. Het is een ethisch vraagstuk of de vereveningsregeling bedoeld is voor bouwvolume. Die vraag wordt naar achter geschoven, hetgeen toch juist een politieke afweging, en politieke verantwoordelijkheid, zou moeten zijn. De huidige escape “woningbouw als optie” doet daar geen recht aan en is ook niet nodig.
Laten we met vereende krachten onderzoeken hoe natuurontwikkeling mogelijk is en op welke termijn, en met welke fasering, dat gerealiseerd kan worden. Realisatie op langere termijn heeft prioriteit boven woningbouw als compensatie voor natuur. Woningbouw is onherroepelijk, natuurontwikkeling faseren niet.

Als uit onderzoek blijkt dat financiering van natuur met gelden van buitenaf niet mogelijk is, dan is dat een nieuw gegeven voor nadere politieke afweging. Door de optie ‘bebouwing’ zo nadrukkelijk te benoemen wordt de indruk gewekt dat natuurontwikkeling dient als excuus voor realisatie van woningbouw op de Zanderij Noord. Er wordt voorgesorteerd op het opheffen van de huidige bescherming van het open landschap. Laten we a.u.b. niet vergeten dat de Zanderij Noord nu ook al mooi is. Woningbouw doet daar afbreuk aan en kan worden aangemerkt als korte termijn denken met onherstelbaar gevolg van een stuk historie in Castricum. Wat dat betreft zouden we moeten leren van het recente verleden. Kijk naar de achterzijde van het Station van Castricum, waar veel open ruimte verloren is gegaan door aaneengesloten nieuwbouw. Hoe goed iedereen probeert om er weer wat moois van te maken, het doorzicht naar de duinen is grotendeels uit het zicht verdwenen. Dat is ook het risico van de optie woningbouw Zanderij Noord. Het openlandschap is bij uitvoering van die optie voorgoed verdwenen.
Het handhaven van de optie woningbouw heeft tevens een negatief effect op mogelijke speculatie. Immers, grondeigenaren leven dan met de gedachte dat er meer geld uit te slepen valt. Daarmee bestaat de grote kans dat natuurontwikkeling duurder wordt. Met het open houden van de optie woningbouw bijt de gemeenteraad dus in de eigen staart.

Het debat op 18 januari jl. kleurde zich tevens door onderlinge polarisatie in plaats van gehoor te geven aan een eerdere oproep, in de vergadering van 18 januari jl., tot samenwerking. Terwijl het er nu op aankomt dat we samenwerken om tot planvorming te komen m.b.t. het ontwikkelen van natuur. Immers er moet een gedegen ontwikkelingsplan ten grondslag liggen aan subsidieaanvragen. We denken daarbij aan nauwe samenwerking met de PWN om aansluiting te creëren met de door hen ingezette ontwikkeling. Daar moet alle energie op gericht zijn, waarbij we ons kunnen voorstellen dat de PWN daarin de “lead” neemt.

Procesmatig vinden wij het heel lastig om te constateren hoe gemakkelijk het college en de gemeenteraad heen stappen over bezwaren (amendementen/moties en publiekelijke reactie Platform Behoud Zanderij) tegen de optie woningbouw. Als het gaat over herstel van vertrouwen in de politiek dan herinnert u zich wellicht dat bij het collegevoorstel destijds, over een haalbaarheidsonderzoek vakantiepark op de Zanderij Noord, heel makkelijk over bezwaren m.b.t. bebouwing heen werd gestapt. Het Platform Behoud Zanderij wil graag uitgaan van de beste intenties van het college en de gemeenteraad. Maar de optie woningbouw wordt door ons niet goed begrepen. Het is niet nodig voor het onderzoek naar financiering voor natuur. Het is prematuur in stelling gebracht. Het argument dat het recht doet aan de inbreng van de participanten vinden wij niet valide. Het is juist een politieke verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan het, door de raad zelf vastgestelde, bestemmingsplan en het open karakter van Zanderij Noord de nodige bescherming te bieden. Door de optie woningbouw te handhaven wordt polarisatie juist bevorderd. In plaats van één gezamenlijk belang (natuurontwikkeling) ontstaat er ruimte voor belangentegenstellingen. Ons advies; zet het “minuscule deurtje op slot”.

Het Platform Behoud Zanderij