Brief haalbaarheidsonderzoek

Hieronder volgt een schrijven wat vanuit ons platform verzonden is aan de gemeenteraad.

Geachte Raadsleden,

Namens het Platform behoud Zanderij (hierna: het Platform) bericht ik u in voornoemd dossier als volgt.

Blijkens het raadsvoorstel in onderhavig dossier zou het voornaamste argument om een Duynpark op de Zanderij te realiseren erin gelegen zijn dat de lokale
economie van Castricum een positieve impuls zou krijgen. Dat is een misvatting.

Wij hebben gesproken met de ondernemersverenigingen van Texel en Terschelling, alwaar enige Landalparken zijn gerealiseerd. Karin Lodder, voorzitter van de
ondernemersvereniging van Terschelling, heeft aangegeven dat er géén aantoonbare verbetering van de economie is waargenomen sinds Landal op het eiland is
neergestreken. Wat er volgens Lodder wél aantoonbaar is gebeurd na de komst van Landal is het volgende:

 • Het grootste gedeelte van de Landal-bezoekers blijft in het park en neemt eigen levensmiddelen mee voor een week of weekend;
 • Er is jaarlijks veel meer schade aan de natuurgebieden ontstaan op zowel Terschelling als Texel (zowel aan flora als aan fauna) die is veroorzaakt
  door de bezoekers van het Landalpark;
 • Landal investeert op geen enkele manier in de marketing van de gemeente of in gezamenlijke activiteiten om meer bezoekers te trekken naar evenementen;
 • Landal draagt niet bij in de kosten om de parken te ontsluiten. De kosten van de infrastructuur komen geheel bij de gemeente te liggen;
 • Er is sprake van “verlandalisering”: het begon met één park, nu wil Landal een vierde park bouwen (Dus in Castricum waarschijnlijk
  ook …. Met als gevolg dat de bestaande, mooie open entree van het dorp naar de duinen volledig wordt dichtgebouwd en Castricum is
  afgesneden van de duinrand die zo karakteristiek en mooi is voor ons dorp);
 • Met het bouwen van de huisjes houdt Landal zich aan de regels, maar Landal waarborgt geenszins voor huisjes die passen in de omgeving en het is altijd
  grootschalig van opzet (ook als klein wordt begonnen). Landal detoneert dus op de omgeving;
 • De enige locale ondernemer die profiteerde was de plaatselijke fietsenverhuurder (…).

Een vergelijkbaar beeld speelt zich af in Texel, alwaar het platform sprak met Clara Jonker van het secretariaat. Het Platform zal voortgaan met het verzamelen
van vergelijkbare gegevens ook elders in Nederland. Een haalbaarheidsonderzoek dat door Landal wordt gefinancierd en uitgevoerd zal immers nooit bovengenoemde
informatie naar buiten brengen.

Het is ons als Platform verder bekend dat er veel inwoners uit Castricum tegen het initiatief zijn om een Landalpark op de Zanderij te realiseren. Wij zijn
voornemens om een massaal en grootschalig burgerinitiatief op te zetten om dit plan tegen te houden indien de raad voor een haalbaarheidsonderzoek op deze locatie
zal stemmen. De mooie entree achter het station naar de Castricumse duinen behoren wij als goede rentmeesters te bewaren en te beschermen voor toekomstige
generaties. De bouw van een recreatiepark op dit gebied staat daar in onze beleving haaks op.

Namens het Platform,

Jérôme van der Maes & Annemieke Ederzeel