Duynparc Zanderij van de baan

Nieuwsbrief Platform Behoud Zanderij, november 2015
In de lokale pers van 28 oktober jl. werd melding gemaakt dat het haalbaarheidsonderzoek naar een Duinparc/Landal vakantiepark op de Zanderij wordt beëindigd.
Eén eigenaar van grond op de Zanderij heeft aangegeven het perceel niet te willen verkopen ten behoeve van de ontwikkeling van een vakantiepark.
Voor de projectontwikkelaar was de verandering op het speelveld voldoende reden om het project als onhaalbaar te beschouwen.
Op basis hiervan is het haalbaarheidsonderzoek Duynparc door het college stopgezet.
In het persbericht, dat als bijlage aan dit bericht is toegevoegd, geeft het college van B&W aan “teleurgesteld te zijn over de onhaalbaarheid van het initiatief Duynparc”.
Deze conclusie bevreemd het Platform.
Er was immers toch sprake van een haalbaarheidsonderzoek dat kon leiden tot verschillende afwegingen en uitkomsten; wél of géén vakantiepark.
De uitspraak van het college lijkt de suggestie te wekken dat het college slechts één doel had, nl. het realiseren van het vakantiepark.
Uiteraard is het Platform Behoud Zanderij zeer verheugd over het beëindigen van het haalbaarheidsonderzoek vakantiepark op de Zanderij.
Gelet op de uitspraken van wethouder Van Schoonhoven is verder onderzoek tot ontwikkeling van een vakantiepark aan de noordzijde van de Zanderij niet aan de orde.
De projectontwikkelaar voorziet wel andere locaties in Castricum, waar mogelijk een vakantiepark zou kunnen komen.
Het Platform heeft zich in haar activiteiten steeds specifiek gericht op het behoud van het landschappelijk karakter en natuurbehoud op de Zanderij.
Daarbij heeft het platform zich niet tot doel gesteld om een ontwikkeling van een vakantiepark in Castricum tegen te gaan.
Nu het haalbaarheidsonderzoek is beëindigd zullen de activiteiten van het Platform een ander karakter krijgen.
We zullen waakzaam blijven over mogelijke andere ontwikkelingen op de locatie Zanderij en we willen ons ook inzetten voor ontwikkeling van natuur op de Zanderij.
Wij willen de gemeenteraad in dat kader nog wijzen op actuele subsidiemogelijkheden bij de Provincie Noord-Holland, zie: Subsidiemogelijkheden Provincie Noord Holland.
Het college van B&W heeft aangegeven dat zij met de PWN in gesprek blijft over de uitwerking van natuur ontwikkeling op de Zanderij.
De website van het Platform Behoud Zanderij zal in de lucht blijven.
Hierin kunt u het proces van de projectontwikkeling en acties vanuit het Platform nalezen.
Eventuele nieuw ontwikkelingen op de Zanderij, die mogelijke een bedreiging vormen voor het open karakter en natuurbehoud, zullen aanleiding zijn om u weer actief te informeren.
Tot slot willen wij u nog wijzen op een fraaie documentaire van de heer Anton Visser, welke is uitgezonden op OmroepCastricum.

Documentaire op de lokale omroep
of
Documentaire op Youtube
of
Documentaire op Vimeo

Heel veel dank voor uw steun.
Het Platform Behoud Zanderij.