Gemeenteraad besluit natuurontwikkeling Zanderij-Noord

Op 17 december jl. heeft de raad, in grote meerderheid, het collegevoorstel Natuurontwikkeling Zanderij-Noord vastgesteld. De gemeenteraad heeft ook ingestemd met de aanvraag bij de provincie om aan het gebied een NNN (Natuurnetwerk Nederland) status aan te vragen.  Daarmee wordt nu het traject van overleg met grondeigenaren ingezet t.b.v. aankoop van grond resp. ondersteuning bij voortzetting bedrijf op andere locatie. Hierbij zal worden ingezet op een reële waarde (dus geen lagere waarde voor Natuurgronden) voor de grond en compensatie voor de eigenaren. Dit proces zal enige tijd in beslag nemen. Voor het Platform Behoud Zanderij betekent het besluit dat het open houden van het landschap op de Zanderij-Noord is gewaarborgd. Daarmee is het doel van het Platform behaald. Wel zal vanuit het Platform worden meegedacht over de inrichting van het gebied.