Infohoofdlijnen kadernota

Aan sympathisanten van het Platform Behoud Zanderij,
Begin mei hebben wij u middels onderstaand nieuwsbericht geïnformeerd over de gesprekken ter voorbereiding van een Kadernota gemeente Castricum over de toekomst van de Zanderij Noord.
De gesprekken, als input voor de Kadernota, zijn inmiddels in een stadium beland dat de gemeenteraad zal worden geïnformeerd over de hoofdlijnen van de Kadernota en het proces dat daaraan vooraf ging. Uiteraard is de input vanuit het Platform gericht geweest op het behoud van een open landschap en natuurontwikkeling als borging daarvan op de lange termijn. Over de uitkomst van de gesprekken hebben we ons gecommitteerd niet vooruit te lopen in communicatie naar de achterban en de presentatie van de hoofdlijnen van de Kadernota (aan de gemeenteraad) af te wachten. In de lokale pers heeft u wel kunnen lezen dat enige vorm van woningbouw kan bijdragen aan financiering van natuur. Ook heeft u in de publicatie kunnen lezen dat woningbouw op grote weerstand stuit.
In de presentatie van de hoofdlijnen Kadernota zullen de conclusies uit de besprekingen worden gepresenteerd. Wij zullen daarover nader informeren.

In dit stadium willen wij u informeren over de data waarop de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitkomst van participatie belanghebbenden (grondeigenaren, bewoners, maatschappelijke organisaties) middels de Kadernota op hoofdlijnen;

  • 16 november terugkoppeling proces participatie en Kadernota op hoofdlijnen
  • 7 en 21 december concept Kadernota

De vergaderingen zijn openbaar en uw belangstelling wordt op prijs gesteld.

Het Platform Behoud Zanderij