Ingezonden brief Dick Fopma

Hieronder volgt een ingezonden brief van Dick Fopma. Dick vertegenwoordigt de stichting ‘Alkmaardermeer en omgeving’ en is adviseur van het Platform.

De gemeenteraad heeft besloten een onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van een complex recreatiewoningen op de Zanderij. Hoewel dat natuurlijk wordt
ontkend, heeft de meerderheid, bestaande uit de collegepartijen, daarmee ook gekozen voor de vestiging van een dergelijk park (als het tenminste haalbaar is)!
Ik heb de betekenis van het woord haalbaar nog eens nagekeken in Van Dale. Het heeft betrekking op ‘verkrijgen’ of ‘bereiken’. De meerderheid
van de raad wil dus in feite de vestiging van het Duinpark graag bereiken!

Ik vind dat jammer en ik vind het ook een heilloze wens. Jammer omdat een karakteristiek stukje Castricums landschap verloren zou gaan, jammer ook omdat het
ten koste van de ecologische hoofdstructuur en Natura 2000 zou gaan, jammer ook omdat het uiteindelijk niet beperkt zou blijven tot het huidige plan,
omdat dat eigenlijk te klein is voor een behoorlijke exploitatie. We kunnen er op wachten, dat er over een paar jaar een vraag komt naar een uitbreiding ten
noorden van de Geversweg. Het is ook een heilloze wens, omdat de helft van de grond, die nu in het geding is, in handen is van de provincie via het PWN. En de
provincie c.q. het PWN zijn tegen de vestiging van een dergelijk park. Het zou ook niet stroken met de structuurvisie van de provincie, die juist het buitengebied
wil beschermen tegen zulke grootschalige ontwikkelingen.

Maar ja, de gemeente heeft gekozen!

Eén van de argumenten daarbij is het economische voordeel voor de winkelstand. Omdat daar nog geen onderzoek naar is gedaan wil men dat als vraag in het
haalbaarheidsonderzoek meenemen. Nou ben ik geen econoom, maar een simpel rekensommetje leert, dat men van dat positieve effect geen al te grote verwachtingen
moet hebben. 120 recreatiewoningen met een gemiddelde bezetting van 3 personen en een door het jaar gezien volledig gebruik, 100 % bezet dus, levert een
inwonersequivalent op van 360 permanente bewoners (120 x 3). Uitgaande van een bestedingspatroon van die recreanten dat vergelijkbaar is met dat van de de
Castricummers betekent het een toevoeging van 360 consumenten aan het totaal van de 25.000 inwoners in Castricum en Bakkum. Een kleine 1.5 % dus. Dat is het wat
onze winkeliers aan omzetvergroting mogen verwachten!

Het betekent dus nog niet meteen een opbloei van het Castricumse winkelbestand. En één rijksbegroting verder is die 1.5 % weer verdwenen door de
koopkracht vermindering!

Kortom, het besluit van de gemeenteraad is te betreuren omdat het na veel gepraat en veel tijd en energie tot niets zal leiden. Het had beter geweest wanneer
de wethouder eerst eens een afspraak had gemaakt met provinciaal gedeputeerde Tjeerd Talsma, die over de ruimtelijke ordening en het landschap gaat. Hij had
dan zonder een uitgebreid onderzoek al kunnen concluderen dat het Landal plan niet haalbaar is.

Dick Fopma