Ingezonden brief januari 2018

Verrommeling Zanderij Noord?

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad van Castricum een eerste discussie gevoerd over de notitie Kadernota Zanderij Noord. De notitie weerspiegelt de visie van B&W op een open karakter van de Zanderij en het initiatief tot natuurontwikkeling. Het lijkt een goede zaak dat er een duidelijke koers wordt aangegeven die “zal resulteren in een blijvend, goed beschermd en open landschap”. Het college wil verrommeling van het gebied tegen gaan door ontwikkeling van natuur. Dat kost uiteraard geld, waarvoor naar middelen moet worden gezocht, w.o. subsidiering buiten de gemeentelijke begroting. In de notitie wordt de mogelijkheid open gehouden om, bij eventueel gebrek aan financiering van buitenaf, (beperkte) woningbouw toe te staan als compensatie voor aankoop gronden. M.a.w. “woningbouw kan natuur mede financieren”.

Het Platform Behoud Zanderij vindt de escape vreemd om woningbouw toe te staan als mogelijk financiering voor natuur.
Ten eerste is woningbouw tegengesteld aan de strekking van de notitie.
Ten tweede vinden we dat woningbouw op zichzelf een verrommeling geeft aan het mooie, open karakter van het gebied Zanderij Noord zoals het nu is namelijk: een laatste stuk open landschap tussen dorp en duingebied.
Uiteraard is natuurontwikkeling, eventueel in combinatie met bollenteelt, een verbetering van de beeldkwaliteit en draagt dat bij tot toekomstbestendigheid van het gebied.
De gemeenteraad voert op 18 januari as. een vervolg discussie over de notitie. De behandeling van de notitie in december jl. verleidde raadsleden tot discussie over het mogelijk woningbouwvolume ter financiering van natuurontwikkeling. Dat terwijl die discussie, volgens de notitie zelf, pas in een veel later stadium gevoerd zou moeten worden. Eerst is het doel om volledig in te zetten op andere financieringsvormen. Het baart daarom ook zorgen als de gemeenteraad in dit stadium niet duidelijk is over de wenselijkheid van woningbouw op de Zanderij als financiering voor natuur. Het Platform Behoud Zanderij roept de politieke partijen dan ook op om die duidelijkheid te verschaffen bij de behandeling van de notitie op 18 januari as. In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Biedt de kiezer op dit onderdeel dan ook volledige helderheid.

Het Platform Behoud Zanderij.