Ingezonden brief Nieuwsblad voor Castricum

In het Nieuwsblad voor Castricum stond de uitslag van een door de krant georganiseerde enquête.
Daaruit komt naar voren dat 54% van de deelnemers aan de enquête een zgn. Duynparc op de Zanderij wel zien zitten.
Op basis van de vraagstelling in de enquête vraagt het Platform Behoud Bestemming Zanderij zich af wat de betekenis van de uitslag is.
De enquête maakt namelijk geen onderscheid in de vestiging van een vakantiepark in Castricum resp. een vakantiepark in het gebied Zanderij.
De meerderheid van de stemmen zou dus ook kunnen betekenen dat 54% vóór een vakantiepark is, maar de locatie onbelangrijk vindt.
Spreekt de meerderheid zich nu ook uit tégen de toegekende natuurwaarde van de Zanderij (bestemmingsplan / Nature 2000)?
Ook die vraag blijft onbeantwoord.
Kortom er is maar “één manier om zekerheid te krijgen over de mening van Castricummers”; namelijk onafhankelijk onderzoek door een extern bureau op basis van een steekproef van de bevolking.
Dat onderzoek kan dan een onderscheid maken in;

  1. de wenselijkheid een vakantiepark te vestigen in Castricum (los van de locatie) en
  2. de (natuur) waarde die Castricummers hechten aan de Zanderij (geen bebouwing).

Het Platform Behoud Bestemming Zanderij is niet principieel tegen een vakantiepark in Castricum.
Wel vindt het Platform dat de Zanderij daarvoor niet in beeld zou moeten komen omdat het een beschermd natuurgebied is waar bebouwing niet gewenst is (bestemmingsplan / Nature 2000).
Een haalbaarheidsonderzoek, waartoe inmiddels is besloten, richt zich exclusief op de locatie Zanderij.
Dat vertroebelt de discussie.
Beter zou het zijn als een onderzoek breed wordt opgezet en niet expliciet voortvloeit uit plannen van één projectontwikkelaar (die de ogen slechts op één locatie richt).
Inmiddels is de website www.behoudzanderij.nl in de lucht, waar u informatie kunt vinden over de activiteiten van het platform.

Peter Beentjes
Namens het Platform Behoud Bestemming Zanderij