Ontwikkelingen lange termijn

Aan sympathisanten van het Platform Behoud Zanderij,
Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat het Platform Behoud Zanderij u heeft geïnformeerd over beëindiging van plannen voor een vakantiepark op de Zanderij.
De initiatiefnemers van het Platform zijn wel mogelijke ontwikkelingen blijven volgen.
Voor de lange termijn is er een risico dat er opnieuw planontwikkeling komt die tegenstrijdig is aan het behoud van de Zanderij als een open landschap tussen het dorp en het natuurgebied.
Uitgangspunt van het platform blijft immers het door de gemeente Castricum vastgestelde bestemmingsplan Zanderij (2013) met de strekking “ontwikkeling van natuur en bescherming van de Zanderij vanuit cultuur/landschappelijke waarden”.
De gemeente Castricum heeft onlangs besloten een kadernota op te laten stellen.
Feitelijk is dit een vervolg op een gebiedsvisie Zanderij uit 2006.
De kadernota is bedoeld om vorm te geven aan een toekomstbestendig beeld van de Zanderij.
Daartoe worden diverse belanghebbenden gevraagd een bijdrage te leveren t.b.v. de richting van de kadernota.
Ook het Platform is hiervoor uitgenodigd. We zullen de komende maanden participeren in zgn. “ronde tafel” gesprekken, welke moeten resulteren in een presentatie van de kadernota aan de gemeenteraad in het najaar.
We zullen onze inbreng vooral richten op een borging van het open landschap op de Zanderij voor de langere termijn.
In dit stadium willen wij u informeren over de start van deze gesprekken.
Uiteraard zullen we u nader informeren, en mogelijk raadplegen, indien er meer helderheid ontstaat over de richting van de kadernota.
We vinden het een goede zaak dat het Platform in een vroegtijdig stadium wordt betrokken bij het opstellen van de kadernota.
Dit kan een polariserende discussie (voor of tegen) over uitgewerkte plannen voorkomen.
We houden u op de hoogte.
Het Platform Behoud Zanderij